Kontakt a rezervace

Najdete nás hned vedle kabinové lanovky na Černou horu

Apartmány Jestřáb 5 

Luční 348, Janské Lázně, 

542 25

Rezervace na www.booking.com

Apartmán Jestřáb 5

+420 770 113 123

info@hoteljanskelazne.cz

GPS: 50°37'51.7"N 15°46'07.4"E 

50.631029, 15.768715

Provozovatel:

Mgr. Barbora Stejskalová
IČO: 66554039

IČO Provozovny: 1012546438

Ochrana osobních údajů

Jaké údaje zpracováváme? - Na základě Vaší rezervace (či pobytu bez rezervace) zpracováváme osobní údaje klientů v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH,
 • v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobyt objednala, či uhradila,
 • údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že klient je osobou, která nepodléhá poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,
 • údaje o Vašem pobytu a o výši platby (číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě),
 • v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí,
 • v případě hostů, kteří využívají parkování, také SPZ automobilu.

Na základě čeho a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? - Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle, je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také z účetních a daňových předpisů. Zpracování Vašich identifikačních údajů, údajů o Vašem pobytu a o výši jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu týkajícího se Vašeho pobytu, tedy zajištění objednávek a rezervací, uzavření a plnění smluv týkající se námi nabízených a poskytovaných ubytovacích služeb. Bez poskytnutí výše uvedených údajů Vám nemůžeme poskytnout naše ubytovací služby. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o Vašem pobytu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, účelem zpracování je zde výhradně možnost zasílat Vám marketingová a obchodní sdělení, tedy informace o zajímavých novinkách, slevách apod.

K případům zpochybnění poskytnutých služeb našimi hosty nedochází. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnutých službách v rozsahu nezbytném pro vedení takovéhoto sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. Obdobně bychom byli nuceni zpracovávat nezbytné údaje též v případě neuhrazení našich služeb, či v případě nám způsobené škody. V žádném případě neprovádíme automatizované rozhodování, či jiné automatizované zpracování Vašich osobních údajů, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Zdroj osobních údajů - Veškeré výše uvedené údaje získáváme přímo od Vás, v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytování ubytovacích služeb. Pokud Vám rezervaci našich služeb zajistila jiná osoba (typicky to bývá zaměstnavatel v případě služebních cest), získáváme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) přímo od této osoby. U rezervací zadaných prostřednictvím rezervačních portálů nám Vaše základní identifikační a kontaktní údaje (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) předává rezervační portál.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? - Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho pobytu v našich apartmánech. Následně po jeho ukončení zpracováváme pouze:

 • údaje, u kterých nám povinnost jejich zpracování vyplývá z relevantních právních předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů. (Např. účetní a daňové doklady, které Vám vystavujeme, obsahují též některé Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.)
 • Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a informaci o Vašem pobytu pro účely přímého marketingu (zasílání informací o zajímavých novinkách, či slevách našich služeb apod.) do doby, než nám sdělíte svou případnou námitku, či nesouhlas s dalším takovýmto zpracováním.
 • Údaje nezbytné pro účely existujících, či reálně hrozících sporů. Tyto údaje zpracováváme pouze do doby pravomocného rozhodnutí sporu a splnění povinností z rozhodnutí vyplývajících, resp. do doby, v níž může případně dle platných právních předpisů dojít ke sporům o poskytnuté služby.

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje pravidelně likvidujeme, a to v papírové i elektronické formě.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme? - Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů (tak je tomu typicky u údajů, které zpracováváme na základě zákona o místních poplatcích, či na základě zákona o pobytu cizinců na území České republiky). Pro účely zajištění některých podpůrných služeb (např. zajištění on-line rezervací, či účetní služby) využíváme služeb zpracovatelů. Jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro nás a na základě našich pokynů. U všech zpracovatelů dbáme na jejich výběr z hlediska důvěryhodnosti a kvality služeb, včetně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Zpracování je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi námi a zpracovatelem, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytujeme sami. O zpracovatelích, se kterými aktuálně spolupracujeme, Vás na požádání budeme informovat. Naši zpracovatelé mají zásadně sídlo i místo zpracování osobních údajů v ČR, případně v jiné zemi EU.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů - Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s námi, popřípadě se zpracovatelem.

Vaše práva dle platné právní úpravy - Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od nás následující informace:
 • potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje,
 • přístup k těmto osobním údajům,
 • informace o účelech zpravování,
 • o kategoriích dotčených osobních údajů,
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
 • o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
 • o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • o právu podat stížnost k dozorovému úřadu,
 • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů - od Vás,
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné; opravu provedeme s ohledem na technické možnosti bez zbytečného odkladu,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. Můžete tedy požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tato možnost však neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR.
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, vznášíte námitku proti zpracování apod.
 • právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme v takovém případě Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů v GDPR výslovně uvedených.

Naše kontaktní údaje - V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na naší e-mailové adrese.